Konkursą skelbia (VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras,  Vydūno g. 19, Jurbarkas; kodas 158350433).

Konkursas skelbiamas vyr. buhalterio pareigoms užimti, 0,5 etato, pareigybės lygis – A2.

Reikalavimai:

Vyriausiojo buhalterio pareigoms priimamas asmuo turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį arba jam prilygintą buhalterinį (ekonominį) išsilavinimą ne mažiau su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.
 2. Turėti ne mažesnį kaip 3 metų buhalterinio darbo patirtį viešajame ir privačiame sektoriuje ir turėti darbinės patirties su Europos Sąjungos projektais.
 3. Dirbti „Biudžetas“, „VSAKIS“ ir kitomis buhalterinėmis programomis.
 4. Išmanyti viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių, mažųjų bendrijų veiklą ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės tarybos sprendimus, Viešojo sektoriaus apskaitos finansinius apskaitos standartus („VSAFAS“), Verslo apskaitos standartus („VAS“) ir kitus teisės aktus.
 5. Turi žinoti aukštesniųjų finansinių, kontrolės bei audito įstaigų nutarimus, įsakymus, kitus metodinius ir normatyvinius aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo organizavimo klausimus, taip pat klausimus, susijusius su ūkine bei finansine įstaigos veikla, finansų, mokesčių ir veiklos įstatymus, įstaigos struktūrą, jos vystymosi strategiją ir perspektyvą, nuostatus ir tvarkas, kaip įstaigoje organizuoti buhalterinę apskaitą, jos tvarkymo taisykles.
 6. Žinoti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programomis, naudotis internetu, elektroniniu paštu, www.esaskaita.eu sistema.
 7. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas.
 8. Būti sąžiningu, pareigingu, darbščiu, laikytis profesinės etikos principų ir sugebėti dirbti kolektyve.

Funkcijos:

 1. Vyriausiasis buhalteris vykdo šias funkcijas:.

9.1. Organizuoja buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai.

9.2. Kontroliuoja ar gaunami apskaitos dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus, ar užfiksuotos juose ūkinės – finansinės operacijos neprieštarauja teisės aktams, Centro nuostatoms. Informuoti direktorių (žodžiu ar raštu) apie pastebėtus galimus pažeidimus.

9.3. Garantuoja visų ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą pagal pateiktus buhalterijai dokumentus.

9.4. Vykdo apskaitos tvarkymą nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės.

9.5. Konsultuoja darbuotojus ir Centro klientus klausimais, susijusiais su buhalterine ir finansine apskaita.

9.6. Rengia išlaidų sąmatas, užtikrina patvirtintos sąmatos teisingą vykdymą, atsako už finansavimo lėšų naudojimą pagal tikslinę paskirtį.

9.7. Vykdo turto apskaitą buhalteriniuose dokumentuose fiksuoja operacijas, susėjusias su lėšų cirkuliacija, pildo buhalterinės apskaitos formas, saugo Centro buhalterinės apskaitos dokumentus.

9.8. Organizuoja ir kontroliuoja kasos darbo funkcijas, laikantis kasos darbo organizavimo taisyklių.

9.9. Rengia Centro finansinę atskaitomybę ir direktoriui paprašius, teikia nurodytiems subjektams. Metinę finansinę atskaitomybę pagal reikalavimus rengia duomenų bazėje „VSAKIS“.

9.10. Rengia įvairių projektų finansines ataskaitas ir kontroliuoja lėšų panaudojimą.

9.11. Teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal reikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus įstaigos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms.

9.12. Teikia Centro direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos pasirinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimus.

9.13. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetetingų asmenų pasirašytomis išvadomis.

9.14. Atsako už tinkamą apskaitos politikos įgyvendinimą ir vykdo ūkinės operacijos išankstinę finansų kontrolę, kurios metu nustato ar ūkinė operacija bus atliekama neviršijant patvirtintų sąmatų ir ar atitinka patvirtintus asignavimus, ar ūkinės operacijos dokumentai yra tinkamai parengti ir ar ūkinė operacija yra teisėta.

9.15. Vykdydamas išankstinę kontrolę, pasirašo arba atsisako pasirašyti atitinkamus dokumentus, leidžiančius atlikti ūkinę ar finansinę operaciją.

9.16. Pasirašydamas ūkinės ir finansinės operacijos dokumentus, patvirtina, kad ūkinė ar finansinė operacija yra teisėta, dokumentai, susiję su ūkinės ir finansinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir kad ūkinei ar finansinei operacijai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų lėšų.

9.17. Grąžina ūkinės ar finansinės operacijos dokumentus juos rengusiam darbuotojui, jeigu išankstinės finansų kontrolės metu nustato, kad ūkinė ar finansinė operacija yra neteisėta arba kad jai atlikti nepakaks patvirtintų asignavimų, kad ūkinę ar finansinę operaciją pagrindžiantys dokumentai yra netinkamai parengti. Nustatęs šiuos faktus, vyriausiasis buhalteris privalo atsisakyti pasirašyti ūkinės ar finansinės operacijos dokumentus ir, nurodydamas atsisakymo priežastį, apie tai raštu informuoja Centro direktorių, kuris gali atsisakyti tvirtinti ūkinę ar finansinę operaciją arba raštu nurodyti ją atlikti.

9.18. Atlikdamas išankstinę finansų kontrolę, turi teisę be atskiro Centro direktoriaus nurodymo gauti iš darbuotojų, vykdančių pirkimus, raštiškus arba žodinius paaiškinimus dėl dokumentų ūkinei ar finansinei operacijai atlikti parengimo ir ūkinės ar finansinės operacijos atlikimo bei dokumentų kopijas.

9.19. Perduoda Centro direktoriui ūkinės operacijos dokumentus, pasirašytus Centro vyriausiojo buhalterio, atsakingo už išankstinę finansų kontrolę.

9.20. Organizuoja buhalterinę apskaitą vadovaudamasis apskaitos ir instrukcijų nurodymais, taip, kad būtų:

9.20.1. plačiai taikomos apskaitos kompiuterizavimo bei automatizavimo šiuolaikinės priemonės, buhalterinės apskaitos formos ir metodai;

9.20.2. teisingai apskaičiuotas ir laiku sumokėtas darbo užmokestis bei mokesčiai ir įmokos į valstybės biudžetą;

9.20.3. užtikrinta racionali ir tiksli turto ir atsargų apskaita;

9.20.4. užtikrintas teisingų inventorizacijos rezultatų bei neišieškotų trūkumų ir perteklius įtraukimas į apskaitą;

9.20.5. laikomasi nustatytų piniginių lėšų, materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo reikalavimų;

9.20.6. apskaitomos visos piniginės lėšos, trumpalaikis bei materialus ir nematerialusis ilgalaikis turtas, įstaigos skolos bei skolos įstaigai, laiku ir tinkamai užregistruotos visos buhalterinės apskaitos operacijos.

9.21. Nustatyta tvarka vyriausiasis buhalteris privalo į Centro internetinę svetainę http://jurbarkas.info/,  ir į VĮ Registrų centro JADIS sistemą pateikti finansinių ataskaitų rinkinius ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 

Pretendentų atrankos būdas – Testas žodžiu  (pokalbis).

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 priedas Nr. 1).

Pretendentas dokumentus įstaigai teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Dokumentai priimami nuo 2019-10-18 iki 2019-11-04.

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 8-685 12348, direktore@jurbarkas.info