Miesto vietos veiklos grupė (toliau – MVVG) „Jurbarkas“ tai Jurbarko mieste veikianti organizacija, jungianti nevalstybinių, bendruomeninių organizacijų, verslo sektoriaus ir valdžios institucijų atstovus. MVVG „Jurbarkas“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo (asociacija). MVVG buveinė yra Vydūno g. 19, LT-74118 Jurbarkas.

MVVG „Jurbarkas“ juridinių asmenų registre buvo įregistruota 2015 m. liepos 13 d. Miesto vietos veiklos grupės steigimą inicijavo Jurbarko rajono verslininkų organizacija, Jurbarko rajono savivaldybės taryba ir Jurbarko jaunimo organizacijų sąjunga. Steigiamasis susirinkimas įvyko 2015 m. birželio 26 d., susirinkimo metu pasirašyta MVVG „Jurbarkas“ steigimo sutartis.

Pagrindinis MVVG „Jurbarkas“ veiklos tikslas – pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Jurbarko miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Jurbarko miesto teritorijoje. Tuo tikslu siekti asociacijos narių veiklos koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo ir tenkinti kitus viešuosius interesus.

Siekiant efektyvaus vietos veiklos grupės tikslų įgyvendinimo įvardintose srityse bei Jurbarko miesto socialinių, ekonominių ir kitų problemų sprendimo kartu su Jurbarko miesto bendruomene parengta Jurbarko miesto vietos plėtros strategija.

Jurbarko miesto vietos plėtros strategijos rengimo tikslas – bendradarbiaujant su vietos bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, verslo, vietos valdžios atstovais didinti įsidarbinimo mieste galimybes, skatinti gyventojų ir bendruomenių socialinę integraciją, bendradarbiavimą ir verslumą.