Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2020 m.)

Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-07-01
Iki 2020-08-31
Prioritetai:
  • skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
Tikslinės sritys:
  • veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
Pagal veiklos sritį remiama:
  • ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus veiklas, nurodytas neremiamų veiklų sąraše. Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.
Paramos gali kreiptis:
  • fiziniai asmenys;
  • privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės).
Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas ir planuojamų sukurti naujų darbo vietų skaičių. Vienai darbo vietai (1 etatui) sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Turi būti sukuriama ne mažiau kaip 0,5 (pusė) darbo vietos.